Jaarverslag 2016

18-03-2017 12:40

Jaarverslag 2016

 
   

Beste leden,

 

Als bestuur vinden wij het fijn om u middels dit jaarverslag op de hoogte te brengen van het afgelopen jaar.

 

Samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

Voorzitter:                    dhr. Jan Derk Elinga.

Secretariaat:                 mw. Lydia de Vries Woortman.

Penningmeester:           mw. Coba Lubben.

Ledenadministratie        …................................

lid:                               mw. Gina Rendering Tempel.

lid:                               dhr. Henk Opheikens.

lid:                               dhr. Jan van de Wal.

lid:                               ...................................

lid:                               …...............................

 

Doordat onze bezetting van het bestuur bij de vorige ledenvergadering al niet 100% was en het tussentijds aftreden van een bestuurslid, zagen wij ons genoodzaakt als bestuur om vroegtijdig evt. aspirant bestuursleden te benaderen en vragen om ons al te ondersteunen.

Dit is gelukt. We hebben mw. Maaike Wilts, mw. Wilma Arnoldus van Ravenhorst en dhr. Henk Koops bereid gevonden om mee te draaien in het bestuur.

Naast bestuurswerkzaamheden zijn een aantal leden belast met overige taken, zoals website beheer en/of wordt er deel genomen in diverse werkgroepen.

Zo wordt er getracht de werkzaamheden zo goed mogelijk te verdelen,

daardoor kunnen wij onze uiterste best doen om Vlagtwedde mooi en leefbaar te houden.

 

Er wordt /werd deelgenomen aan de volgende werkgroepen.:

 

Reflecterende huisnummerpaaltjes        Afgerond.

Clockeslach                                          Is grotendeels afgerond.

Fiets/voetpad Barlageweg                     Is gestart, ligt in de verwachting medio mei klaar te zijn.

Intocht Sinterklaas                               Wordt nog aan verbeterpunten gewerkt.

Promotie Dorpsbelangen Vlagtwedde     Is op dit moment in volle gang.

Leefbaarheid in Vlagtwedde                 Er is meegedaan aan een afstudeerproject van twee studenten van

                                                          de Hanze hogeschool. In opdracht van Accantus en meerdere                                                                                                                                         zorginstanties. Resultaat is nog niet binnen.

Aanpassen en verbeteren statuten         Moet nog gestart worden.

en huisregels.  

Aanpassen en veranderen rotonde        We gaan in gesprek met de provincie. Afspraak is gepland.

ingang dorp.

Burgerpanel                                         Gaan we ook aan meedoen.

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd, dit gebeurd bij de bestuursleden thuis.

Naast de reguliere bestuursvergadering vindt er in overleg, een bijeenkomst plaats met de omringende plaatselijk belangen. Deze overleggen zijn op initiatief van Gemeente Belangen.

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de Gemeente in zake lopende trajecten/vraagstukken. De frequentie hiervan is niet vast , maar is afhankelijk van vraag vanuit onze leden en/of ontwikkelingen van projecten.

 

Vragen en suggesties aan de vereniging en waar gehoor is gegeven:

Het Carillon werkt al langere tijd niet meer.

Deze vraag bij de Rabobank (eigenaar van het carillon) neer gelegd.

Er is geïnformeerd bij een gespecialiseerd bedrijf door de Rabobank.

Dit bedrijf is gevestigd in het westen van ons land en wil niet alleen voor het probleem in Vlagtwedde langs komen. Als er meerdere klussen in de regio zijn, wordt het probleem verholpen (status juli 2016). Inmiddels is dit al weer al ruim een half jaar geleden en zal er weer navraag worden gedaan bij de Rabobank.

 

Vraag MFA: verkeersbrigadiers:.

Het bestuur is van mening dat dit aan de scholen is om zorg te dragen voor een goede oplossing.

 

De vraag i.v.m. onveilige situaties die er ontstaan tijdens piekmomenten van halen en brengen van kinderen op het parkeerterrein achter de jumbo. En de onveilige toegang /route fietsers, wandelaars.

Parkeerterrein is eigendom van de gemeente Vlagtwedde en ons advies is om dit verzoek daar ook neerleggen.

We willen als vereniging wel meedenken en onderhandelen over dit probleem.

 

De Sinterklaasintocht was ook dit jaar zeer succesvol. Wel zijn velen van mening dat het feest zelf heel druk en zelfs wat chaotisch verloopt. Het bestuur en vooral de projectgroep gaat zich hiermee bezig houden, hoe we dit kunnen vermijden c.q. verbeteren.

 

Nieuwe webmaster:

Dit is  Gina Rendering. We gaan  kijken of het een optie is, om een eigen website te laten maken c.q. te onderhouden door derden.

 

Verder zijn we blij u te kunnen vermelden, dat we het predicaat Kern met Pit hebben behaald.

Dit is gedaan door de werkgroep invulling Oude Clockeslach terrein.

Het behalen van dit predicaat heeft een bedrag ad € 1.000 opgeleverd. Dit bedrag wordt besteed aan een kunstwerk in het park, dat moet het oude schoolgebouw moet symboliseren.