Jaarverslag 2017

07-03-2018 14:49

Beste leden,

 

Als bestuur willen we u graag aan de hand van dit jaarverslag informeren over onze activiteiten en andere relevante zaken in 2017.

 

De samenstelling van het huidige bestuur was als volgt:

 

Voorzitter:                                 dhr. Jan Derk Elinga

Secretaris:                                  mw. Wilma Arnoldus - van Ravenhorst

Penningmeester:                      mw. Coba Lubben

Ledenadministratie:                 mw. Maaike Wilts

Lid:             mw. Gina Rendering - Tempel

Lid:             dhr. Henk Opheikens

Lid:             dhr. Henk Koops

Lid:             dhr. Jan van der Wal

 

Mw. Lydia de Vries - Woortman is tussentijds afgetreden. Ze kon haar bestuursfunctie en haar werk bij de gemeente Westerwolde helaas niet meer combineren.

We hebben in een bestuursvergadering op een passende wijze afscheid van haar genomen. De functie van secretaris is overgenomen door Wilma Arnoldus.

 

Naast bestuurswerkzaamheden is een aantal bestuursleden ook belast met andere taken, zoals het beheer van de website. Ook zijn bestuursleden afgevaardigd in diverse werkgroepen.

 

Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten:

 

Project Clockeslach terrein:

Dorpsbelangen participeert in dit project, dat inmiddels grotendeels is afgerond. De werkgroep is nog bezig met de plaatsing van een kunstwerk en bereidt een officiële opening voor.

 

Intocht Sinterklaas:

Wij doen mee aan de jaarlijks intocht van Sinterklaas. Dit evenement wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Ondernemers Vereniging Vlagtwedde. Jaarlijks wordt de intocht geëvalueerd.

 

Fietspad Barlagerweg:

Het project bevindt zich in de afrondende fase. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om verlichting te realiseren. De aankoop van het laatste gedeelte tot aan het sportpark vinden wij belangrijk voor de voltooiing van het fietspad.

We hebben goed contact met Nina Heeres (wijkregiseur) en stelt ons regelmatig op de hoogte in hoeverre iets gevorderd is. Toegezegd ; verlichting wordt uitgebreid. Gerealiseeerd voor herfst 2018

 

4 mei-herdenking:

Elk jaar neemt Dorpsbelangen Vlagtwedde deel aan het organiseren van de 4 mei-herdenking. Dit doen we samen met een aantal vrijwilligers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een draaiboek, dat periodiek wordt geactualiseerd.

 

Woonzorgservicezone-project:   deelnemende organisaties   Accantus  Zorgroep Meander Gemeente Westerwolde  Woonzorg Ned.  Cosis(Novo) en Rzijn .

Wordt voortgezet.We houden ons bezig wat er kan worden verbeterd in en om de Bolderborg voor bewoners en inwoners van Vlagtwedde.

Wij waren  aanwezig bij het maandelijkse overleg over dit project.

Voor 2018 staan voorlopig 6 vergaderingen voor dit project gepland.

 

Verlichting in het buitengebied:

De spaarzame verlichting van wegen en fietspaden in het buitengebied is onderwerp van gesprek geweest met het college. Wij verwachten dat het college van Westerwolde hier een andere koers in gaat varen. Wij blijven dit volgen.

 

Modernisering website:

Wij zijn bezig onze website te moderniseren en actualiseren.  Op dit moment testen wij een eerste versie. Wij verwachten de nieuwe website medio 2018 te kunnen lanceren.

 

Huis aan Huis actie:

In het najaar van 2017 hebben we een ledenwerfactie gehouden. Dit heeft 170 nieuwe leden opgeleverd. Helaas haddden  10 opzeggingen i.vm verhuizen overlijden of personelijke reden.Tijdens deze actie hebben we van inwoners diverse klachten en opmerkingen m.b.t. ons dorp gekregen. Denk hierbij aan klachten over het onderhoud van de openbare ruimte, het zware verkeer door het dorp en de inzameling van afval. De klachten m.b.t. de openbare ruimte zijn doorgespeeld naar de gemeente. Andere zaken zullen wij in een komend overleg met het college aan de orde stellen.

De huis aan huis actie is de reden waardoor de contributie niet in maart is geïnd, maar op een later tijdstip. Een groot deel van de leden heeft inmiddels toestemming gegeven voor automatische incasso. De inning van contributie zal vanaf 2018 in september plaatsvinden.

 

Dorpsvisie:

Begin 2017 zijn we gaan nadenken over het aantrekkelijker maken van de rotonde. Werkende weg zijn we tot het inzicht gekomen dat we ons niet moeten richten op 1 aandachtspunt, maar dat het beter is te kijken naar de ontwikkeling van het gehele dorp.

 

Wij hebben het plan opgevat om, in samenwerking met de inwoners van Vlagtwedde en de gemeente Westerwolde, een dorpsvisie voor Vlagtwedde op te gaan stellen. Wij zijn hierover momenteel in gesprek met de gemeente. Wij hopen dat dit ertoe zal leiden dat we in de loop van 2018 met het maken van de dorpsvisie kunnen starten.

 

Zwembad Parc Emslandermeer:

We hebben in een brief aan de gemeente aangegeven dat we het van groot belang vinden dat het zwembad voor het dorp beschikbaar blijft. We zijn blij dat dit voorlopig is gelukt. Wij maken ons echter zorgen over de veiligheid voor de gebruikers. Wij vinden het van groot belang dat deze veiligheid is gewaarborgd. Wij hebben een WOB-verzoek (WOB is de wet openbaarheid van bestuur) ingediend om hier inzicht in te krijgen.

 

Burgerhulpverlening;

Als bestuur willen we graag  een burgerhulpverlenings traject opstarten.

Zoals we vorig jaar hebben aangekaart om de A.E.D in  een slagvastekast  buiten de gebouwen te krijgen, is dat voor een gelukt.

Maar naar dat nu blijkt heeft ons dorp onvoldoende burgerhulpverlenenrs. Dit zijn bewoners die bij reanimatie kunnen worden opgepiept, om te reaninmeren en de A.E.D kunnen gebruiken. Wij zijn ons bewust dat we in een buitengebied wonen , daardoor is het van levensbelang om een grote groep burgerhulpverleners te hebben. Traject gaan we proberen op te starten.

 

Vergaderingen bestuur:

Het bestuur heeft in de afgelopen periode 10 x vergaderd. Dit gebeurt bij de bestuursleden thuis.

 Naast de reguliere bestuursvergaderingen vindt er overleg plaats met de omliggende

dorpsraden en dorpsbelangen. Deze overleggen zijn op initiatief van Gemeentebelangen.

Daarnaast hebben we in juli overleg gehad met het college van burgemeester en wet-

houders van Vlagtwedde. Afgesproken is dat het overleg jaarlijks plaatsvindt.

Verder zijn er natuurlijk de overleggen die uit de diverse projecten voortvloeien.


Promotie:

We hebben ons vaker dan in het verleden laten zien en horen.

We waren actief op de Landbouwbeurs en zijn 2 keer op Radio Westerwolde geweest. Westerwolde Actueel heeft een aantal keer aandacht aan activiteiten van Dorpsbelangen besteed. Ook het Westerwolde Lougblad en andere regionale kranten hebben informatie opgenomen over onze acties  of op andere wijze artikelen gewijd aan Dorpsbelangen.