Notulen Ledenvergadering 2016

20-03-2017 17:44

Notulen algemene ledenvergadering 2016 Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde

 

Datum : 22 maart 2016

Tijdstip : 20.00 uur

Locatie: Partycentrum Rendering, Vlagtwedde

 

Opening

De voorzitter de heer Jan Derk Elinga opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld en de voorzitter geeft aan dat na het officiële gedeelte het woord zal worden gegeven aan Mevrouw W. Bergman van waterschap Hunze en Aa’s zij zal ons het één en ander vertellen over het werk van Hunze en Aa’s.

Mededelingen

Er zijn geen aanmeldingen van kandidaten voor de bestuursverkiezingen.

Goedkeuren en vaststellen van de notulen van voorgaand jaar

De notulen van voorgaand jaar worden goedgekeurd en vastgesteld

 

Jaar verslag secretaris

Het jaarslag van de secretaris wordt voorgelezen. Na aanleiding hiervan vaagt de heer Pleiter of er vanuit dorpsbelangen nog iemand deelneemt aan het project de oudheidskamer. Het antwoord is ja echter is er weinig activiteit in het project.

Jaarverslag penningmeester

Mevrouw Lubben geeft toelichting op de cijfers van afgelopen jaar. Uitgaven  hoger door de 5 mei viering van het vorig jaar. Na aanleiding van dit verlag komt de vraag van dhr Smid of er een doel is waarin de vereniging van dorpsbelangen zou willen investeren. Mevrouw Lubben geeftaan dat eventuele suggesties welkom zijn.

Verslag kascommissie

Mevrouw de Vries geeft aan dat de administratie keurig is verzorgd. Er zijn geen op of aanmerkingen. Mevrouw de Vries en mevr. Boer verlenen decharge .

 

Benoeming nieuw commissielid kascontrole

Mevrouw van der Wal zal volgend jaar mevrouw Boer assisteren bij de kascontrole.

Bestuursverkiezing

 Er zijn geen kandidaten voor  bestuursverkiezing gemeld. Mevrouw A. Hidding treedt af en is niet herkiesbaar. Zij ontvangt van het bestuur een bedankje en een bloemetje voor haar inzet.

De heer E.Nieborg en mevrouw C. Lubben zijn aftredend en herkiesbaar zij geven aan hun bestvoort te zetten.

Rondvraag

De heer Drenth geeft aan contact te hebben gehad met de heer Meulman van de Gemeente Vlagtwedde over het Veelerdiep. Er is aangegeven dat vanaf Kerkstraat tot Slotlaan het stuk naast het Veelerdiep te nat was .

De heer Nijboer geeft hierop aan dat de waterstand lager is geworden.

Mevrouw (?) vraagt of de vereniging een standpunt wil innemen met betrekking tot de zondagse rust. 

? kunnen de leegstaande winkelpanden opgevuld worden d.m.v. exposities o.i.d.? A. Hensens wordt hiervoor benaderd. Mevr. Wolbers geeft aan hier al eens met de heer Hensens  over gesproken te hebben en dat deze daar niet positief op antwoordde

Mevrouw Huls vraagt of de vereniging eens in gesprek zou kunnen gaan met stichting Rzijn  over een eventuele oplossing voor de overlast van de jeugd. Bthere is voor jongeren vanaf 14 jaar. Misschien meer toegankelijk maken (laagdrempelig)

Ook geeft mevrouw Huls aan dat 4 mei nu snel nadert en dat er nog gestart moet worden met de oprichting van een comité mevrouw Wolbers haakt aan en geeft aan dat het oprichten van een comité een formaliteit is , het complete draaiboek is aanwezig.  Komt er geen comité dan is er maar een oplossing en dat is de herdenking en de organisatie hiervan doorschuiven naar de gemeente.

Meneer Pleiter staat iets anders tegen over de 4 mei herdenking en wil graag meewerken in een comité. Mevrouw Huls en mevrouw Wolbers zullen dit jaar mee helpen en ook mevrouw Rendering en mevrouw de Vries geven aan in het comité zitting te willen nemen.

De laatste twee dames doen dit vanuit vereniging van Dorpsbelangen.

De heer Smid geeft aan dat het wegdek van de Elleboog zeer slecht is, mevrouw Huls geeft daarbij aan dat ook de aansluiting van de klinkers naar het asfalt (aansluiting Kerkstraat) erg slecht is . Dit kan gemeld worden aan de Gemeente zij hebben een speciaal meldsysteem waarbij er snel gereageerd en gehandeld wordt.

De heer Nijboer geeft aan dat het buitengebied (Rhederveld) verpaupert en vraagt of daar wat aan gedaan kan worden omdat het om beeldbepalende gebouwen gaat. Mevrouw Lubben geeft aan hiervoor onlangs benaderd te zijn door een stichting (naam op dit moment even niet bekend) om beeldbepalende gebouw in kaart te brengen.

Mw ? geeft aan dat de heg bij de oversteek van bijvoorbeeld Veele naar Vlagtwedde te hoog is en daardoor onveilig.