Notulen ledenvergadering 21 maart 2017

07-03-2018 16:24

1.    Opening

De voorzitter dhr. Elinga opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij stelt de nieuwe bestuursleden voor: mw. Maaike Wilts, dhr. Henk Koops en mevr. Wilma Arnoldus.

Niemand is tegen en ze voegen zich toe aan de bestuurstafel.

 

2.    Mededelingen

Dhr. Meendering komt met de mededeling dat Jan Derk al bij punt 8 is en dat dit volgens de agenda niet klopt, Jan Derk geeft de heer Meendering gelijk en werkt weer volgens de agendapunten.

 

3.  Goedkeuren en vaststellen notulen van jaarvergadering 2016

Dhr. Pleiter geeft aan dat hij iets anders  tegenover  de  4 mei  herdenking  staat  , Coba  legt  uit dat dit betreft het eventueel overdragen aan de gemeente, maar dat is niet de bedoeling. Dhr. Pleiter geeft aan daarin de zelfde mening te hebben.

 

Dhr. Pleiter: Ook mevrouw/meneer met vraagteken als benaming voor een bezoeker van de ledenvergadering is niet toepasselijk. Coba legt uit dat o.a. door ziekte het jaarverslag later is gemaakt en op dat moment de naam niet meer  was  te achterhalen.  Dhr. Pleiter  vindt  de uitleg helder.

 

Dhr. Meendering: Of er al iets met vraag van mevrouw met het vraagteken is gedaan, de vraag betrof de hoogte van de heg bij Veele. Marga Sluiter geeft uitleg. Iedereen  stopt  nu omdat  de heg te hoog is volgens de gemeente. Wanneer laag , dan gaat iedereen harder rijden, wat de situatie onveiliger maakt..(verkeersremmende maatregel)

 

4.    Jaarverslag secretaris:

Dhr. Pleiter complimenteert de webmaster Gina Rendering.

 

5.  Verslag penningmeester.

Coba leest het verslag voor. Dhr. Pleiter vraagt of alle leden betaald hebben. Dhr. Huizinga is bij     de leden langs geweest, iedereen heeft betaald  in  2016. Marga Sluiter  vraagt  of Andries  nog langs komt dit jaar .Ja hij komt nog langs dit jaar.

 

6.  Verslag kascommissie:

Marieanne Boer en Ida v.d. Wal verlenen decharge, het verslag ziet er keurig uit.

 

7.       Benoeming nieuw lid kascontrole:

Marieanne Boer heeft nu de kascontrole 2x gedaan. Wie wil Ida v.d. Wal volgend jaar assisteren? Dhr. Nijboer biedt zich aan en zal volgend jaar assisteren bij de kascontrole.

 

8.  Bestuursverkiezing:

Er zijn geen tegenkandidaten bij Jan Derk gemeld. Gina wordt herkozen en Lydia is  ziek, die kunnen we nu niet vragen of ze weer in het bestuur treedt. Erik Nieborg stelt zich niet meer herkiesbaar. De 3 “nieuwe” bestuursleden zijn bij de opening van de vergadering al gekozen.

 

Naar aanleiding van de bestuursverkiezingen: Dhr. Schut geeft aan dat het telefoonnummer, via welke leden zich konden aanmelden als  potentieel  bestuurslid, niet  juist  is. Hij  vindt  dit storend. Jan Derk geeft aan dat we hier de volgende keer op zullen letten.

 

9.  Presentatie promoteam.

Maaike en Wilma stellen  zich  voor  en geven  aan  dat  ook  Lydia  de  Vries  hier bij  hoort. We willen als Dorpsbelangen wat aan ons "uiterlijk" doen om ons beter te kunnen presenteren. Dus hebben we een nieuw logo ontworpen.  Ook mede  omdat eigenlijk  niemand  kon vertellen waar  het oude logo voor stond. Het logo wordt onthuld en  Wilma  legt  uit  wat  het  logo  met 2 poppetjes en een huisje  in het  midden  betekent, “We  omarmen  het dorp  als  vereniging “. Met als slogan : “samen staan we sterk “. Enthousiaste reacties volgen hierop.

 

Er is een banner ontworpen met foto’s daarop van de kerk, het  MFA  en  het  voetbalveld.  De banner is gesponsord door Wim Eelsing van Beeldend Media en de foto’s door Bé Eelsing. Verder  zijn er als promotiemateriaal : folders, pennen en notitieblokjes, allen voorzien van het logo. Dit willen we gaan gebruiken om meer bekendheid aan Dorpsbelangen te geven.

 

Mevr. Boer vraagt waar zo’n banner nu komt te staan. Deze zullen we gebruiken bij verschillende evenementen waar Dorpsbelangen Vlagtwedde bij aanwezig zal zijn.

Wilma legt uit dat we proberen extra leden te werven en onder andere een dag op de VLB (Vlagtwedder Landbouwbeurs ) zullen staan.

Mevr. J. Pleiter zegt dat het misschien  een  leuk idee is voor in de bibliotheek. Dit idee nemen  we mee.

Maaike licht de folder nog toe en geeft aan dat we meer op automatische i ncasso over willen  gaan. Dit omdat het toch veel tijd vraagt om de contributie bij de leden op te halen.

Mevr. Sluiter komt nog met het idee of het niet l euk is om eens wat in de Bolderborg  te organiseren. Bijvoorbeeld een tovertafel. Reacties hierop zijn positief. Het  idee  wordt meegenomen. Wilma  vertelt  nog  over  het  project  met  de  studenten (woonzorgcentrum) hoe het dorp leefbaarder te maken voor de oudere mensen, maar dat ze meerdere malen een  mail  heeft gestuurd en helaas tot op heden hier geen respons op heeft gehad.

Dhr. Pleiter geeft aan dat we misschien wat actiever kunnen zijn in het Lougblad. Er is op dit moment weinig over Dorpsbelangen te lezen in het Lougblad. Dit punt i s vorig jaar ook

genoemd en er heeft 1 keer wat  in  gestaan.  Maaike  geeft  aan  dat  het  wel  de bedoeling is  om daar nu meer mee te doen, indien Dorpsbelangen Vlagtwedde actuele zaken  te  melden heeft. Hieraan zullen we als bestuur werken.

Mevr. C. Hidding vraagt hoe we het flyeren  aan  de deur en  gaan  aanpakken, dit omdat  het anders jammer is dat de folder zo klakkeloos in de container terecht  komt. Hierbij  geeft Wilm a aan  dat  het de bedoeling is  een ledenwerfactie  te  organiseren, waarbij  we twee  aan  twee bij  de deuren langs gaan om de folder persoonlijk af te geven, uit te leggen wat  we  doen  en  te vragen of men lid wil worden.

Na de presentatie van Wilma en Maaike krijgt iedereen een folder, notitieboekje en een pen. De dames krijgen nog een applaus.

10.  Rondvraag

-          dhr. Nijboer; trottoir Kerkstraat is er iets aan het pad te doen? Jan Derk geeft aan dat we binnenkort een vergadering bij Gemeentebelangen                      Vlagtwedde hebben en  dat  we  dit punt mee zullen nemen. Mevrouw Sluiter geeft aan dat in het  verleden  hier  ook  al contact over is geweest,              maar  dat  de  gemeente  hier  niks  aan  doet. Ook Wilhelminastraat is slecht.

 

-          Mevr. Boer; Wilmerskamp en langs de weg  naar  zwembad  geen  trottoir. Coba  geeft uitleg, gemeente geeft aan dat het te gevaarlijk is, en dat                een  andere  route  genomen moet worden. Veldhuis geeft aan dat het laatste  stuk bij de  sportschool  dan  te krap wordt. Marga voegt hier nog                aan toe dat de gemeente het niet wil omdat het  te duur  wordt en als racebaan gebruikt gaat worden.

 

-          Dhr. Veldhuis maakt complimenten voor de 3 nieuwe bestuursleden.

 

-          Dhr. Pleiter; vraagt hoe we de rotonde  aantrekkelijker  willen  maken. Er is een  gesprek met de provincie hoe gaan we het gesprek in? Henk licht              toe. We willen  een aantrekkelijker entree van het dorp. Er is vanmiddag een eerste i nventarisatie geweest samen met de provincie, ligt nu bij ons            wat we willen gaan doen, gezamenlijk met de landbouwvereniging. De ontwikkeling en worden besproken in de vergadering van Dorpsbelangen, als            de ideeën zijn uitgewerkt zal er weer een gesprek met de provincie plaats vinden.

 

-          Dhr. Pleiter; 2012 dorpsanalyse opgesteld, is deze nu af  of  staan  er  nog  dingen  in  die we gaan uitvoeren. Coba  geeft  uitleg  dat  het  meeste              inmiddels  wel  afgerond is  maar of alles is afgerond weet zij niet  zeker. Misschien  willen  we  zelf  nog  dorpenronde maken om een 2e slag te                maken. Dhr. Pleiter verwijst daarvoor naar de analyse in 2012.

 

-          Mevr. Sluiter; bij het parkje  waar de Clockeslach stond, wilde men nog onder de boom  een verlichting in de grond. Dit  was  aangevraagd  mocht              niet, want  dan  werden de vogels wakker.

 

-          Dhr. Pleiter en Dhr. Meendering; geven aan dat bij  het  nieuwe  fietspad (Barlagerweg) lijkt dat niet tot het einde loopt  en het  laatste  stuk  men            nog  over de weg over moet. Dit is niet zo, het fietspad wordt doorgetrokken  tot  aan  het  sportpark. Men hoeft de weg  niet  over  alleen                        oversteken  bij  flutstke.  Hoe  zit het met het kruispunt Oostersingel /Barlagerweg? Hier komt een obstakel, hobbels in de weg gaan niet door

           i.v.m. historische TT.

 

-          Mevr. Sluiter; elke di en wo knipperen  de  knipperlichten  voor school,  die  lopen  niet  op de juiste tijden. Het zou te duur zijn om er een tijdklok            in te zetten. We nemen dit punt ook mee naar ons overleg met de gemeente.

 

-          Gina, wil Marga bedanken voor haar Sinterklaas inzet wat zij jaren heeft gedaan, daarvoor krijgt zij een presentje.

 

-          Dhr. Schut; in de Marijkestraat wordt vaak dubbel geparkeerd, dit maakt het moeilijk begaanbaar voor brandweer e.d. We zullen kijken of wij hier            iets mee/aan kunnen doen.

 

-          Dhr. Meendering; het eerste stuk Wollinghuizingerweg waar maximaal 30 km mag worden gereden, moet ook ingericht zijn op 30 km. Kan                            Dorpsbelangen bij de gemeente  een meting vragen? 30 km is nu uitzondering.

 

Pauze

 

Na de pauze geeft Jan Derk het woord aan Elise Pastoor en Rob Heijne.

 

Elise Pastoor neemt als eerste het woord. Zij is onze Buurtbrandweervrouw en legt uit wat dit inhoud en wat zij voor werkzaamheden uitvoert. Verder beantwoordt zij de vragen uit de zaal.

 

Daarna doet Rob Heijne zijn verhaal over de buurtagent en beantwoordt de vragen uit de zaal.

 

Jan Derk sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.