Notulen jaarvergadering april 2010

06-02-2011 23:02

 

Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
In het bijzonder Mevrouw Leontien Compier.

 

Mededelingen:

De voorzitter roept de leden (zowel ondernemers als de bewoners, ook die van buiten het dorp) op om van de ledenvergadering geen “klachtenuurtje” te maken.
Men kan op veel plaatsen terecht met problemen, lukt dat dan niet, klop dàn gewoon bij de vereniging aan.
Zo kunnen wij met elkaar de leefbaarheid in ons mooie dorp behouden.
De agenda is iets gewijzigd, we gaan tot punt 9 dan zal de burgemeester aan het woord komen, de rondvraag komt na de pauze.

 

Agenda:

 • Goedkeuren en vaststellen notulen:
  Wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
 • Jaarverslag secretaris: (zie jaarverslag 2009) 
 • Verslag penningmeester:
  Het leden aantal loopt iets terug, veelal door natuurlijke afvloeiing.
 • Verslag kascommissie:
  Door de kascommissie wordt de penningmeester decharge verleend.
  Nieuw commissie lid Dhr Rob van Dijk zal Dhr Henk Vieregge volgen jaar assisteren.
 • Bestuursverkiezing:
  Mevr M. Sluiter en Dhr E. Meendering waren herkiesbaar en daar er geen tegenkandidaten waren blijven ze beide aan als bestuurslid.

 

Gastspreker: Mevrouw L. Compier, burgemeester van de gemeente Vlagtwedde

Na een korte pauze stelt de burgemeester zich voor:

Mevr L. Compier, ‘hartelijk dank voor de uitnodiging’.

Een welvarende vereniging zonder subsidie, prima en mijn complimenten, leuk om met u kennis te maken.

Een aantal van u heb ik al eens ontmoet, mijn allereerste kennismaking hier was met De Noordmannen. (een programma van radio Noord)

Er zijn 8 nieuwe raadsleden sinds 3 maart en verrassend Vlagtwedde was zeer snel rond met het college.

Ik ben erg blij met dit hecht team en we staan samen voor de Gemeente.

Sinds 1 september j.l. ben ik burgemeester, een bijzondere ambt, het was de eerste maand erg wennen.

Maar Vlagtwedde is zeer gastvrij.

Ben geboren als slagersdochter, getrouwd en heb 4 kinderen 2 meiden en 2 jongens waarvan nog 3 thuis wonend.

We wonen nog in Assen en moeten ons huis eerst verkopen.

Heb in de zaak gewerkt begin jaren 70 we waren “import” in Peize, ik versta wel Gronings maar spreek het niet.

Ik heb 30 jaar geleden kennis gemaakt met prinses Lauretien over leerproblemen bij volwassenen, ben altijd in de noordelijke provincies gebleven in verschillende functies, o.a Pabo / volwassenen educatie / voor Stadskanaal, Vlagtwedde, en Borger pionieren / de laatste 4 jaar in de provincie Drenthe had ik meer invloed als ondernemende ambtenaar.

Tot men zei: burgemeester zijn is wel iets voor jou en bij mijn eerste sollicitatie gelijk aangenomen.

Voor deze fantastische baan en ben ik unaniem aangedragen door de voorzitter en raad van college, de raad is de hoogste voor beslissingen.

Heb openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille, een baan van 24 uur per dag en gelukkig staat mijn man er helemaal achter.

Nu mijn werk:

 • Spreek binnenkort met jeugdgroepen (jongerenwerk) om ze te stimuleren in een vereniging mee te draaien.
 • De ontwikkeling in Ter Apel omtrent asielzoekers, we zijn in gesprek met iedereen om alle plannen te ontvouwen, het is belangrijk om daar niet geheimzinnig over te doen, openheid en transparantie is nodig.

     Er is in het centrum voor 1100 personen werk.

Vraag: Hoe is dit in Ter Apel ontvangen?

 • In eerste instantie met schrik, de laatste tijd sinds ze meer weten ook meer begrip, er is een tijdelijke uitbreiding met 3 beveiligingsmensen voor hele dagen, maar dit roept ook weer angstgevoelens op. We moeten uitproberen hoe het het beste werkt. De toegangsweg is gevaarlijk en word dan ook opgeknapt. Asielzoekers zijn ook mensen die moeten leren hoe hier alles gaat o.a. zelf zwerfvuil opruimen. De vorige Burgemeester is niet alles nagekomen en ik ben van plan dit beter te doen. De meerderheid kan zich er in vinden.

Vraag: De inwoners van Vlagtwedde zijn bang dat de politie allemaal naar Ter Apel gaan.

 • Dat gebeurt absoluut niet. De schoonmaakteams (asielteam) komen allemaal onder begeleiding en er komt een pinautomaat op het centrum.

Vraag: Levert het de Gemeente ook voordeel (geld) op?

 • Jazeker, we zijn van plan om een apert potje te maken (fonds) voor dingen die anders niet zouden kunnen. We gaan langdurige afspraken maken voor ca 30 jaar en de COA is bereid om ons veel tegemoet te komen.

Vraag: Word het politie apparaat uitgebreid?

 • Het is niet bewezen dat asielzoekers meer onveiligheid brengen, dat gebeurt meer door eigen jeugd. Er is 1 buurtagent fulltime aanwezig, we gaan dit najaar evalueren, dit zijn spannende avonden voor de toekomstige tijd.

Vraag: Zijn de asielzoekers allemaal uitgeprocedeerd?

 • Nee, alle mensen die in Nederland binnenkomen gaan naar Ter Apel, dus uitgezette, asielaanvragers en die toestemming hebben om hier te blijven, er zijn 45 verschillende nationaliteiten waarvan er 40 in het centrum zijn.

Vraag: Botst het ook tussen de verschillende nationaliteiten?

 • Daar letten ze in het centrum op, dat ze die niet bij elkaar zetten.

Vraag: Krijgen de kinderen ook educatie?

 • Dat is een grote klus voor de leerkrachten en scholen, voorgezet onderwijs zit er al en er komt ook basisonderwijs. Maar het merendeel verblijft er tijdelijk en er is dus veel verloop. Momenteel is er een moeilijke groep, ze willen niet terug naar thuisland, de kinderen zijn hier geboren, en ze moeten wel terug, dit is een zorgpunt. De nieuwe asielwet wordt nog strenger.

Vraag: Worden die mensen zo op straat gezet?

 • Mensen die meewerken krijgen geld mee, die niet meewerken zijn geen gevangenen en kunnen gaan en staan waar ze willen met reispapieren, voor vliegtuig of openbaar vervoer zodat ze Nederland weer kunnen verlaten.

Vraag: Accepteren de thuislanden de mensen als ze terug moeten?

 • Nee, dat is een lastige en ingewikkelde procedure, men heeft soms geen papieren, soms valse, we werken met veel tolken.

     En als je heel erg ziek bent hoef je het land niet verlaten.

Vraag: Hoe gaat dat als mensen ziek zijn?

 • Ze hebben een eigen medische dienst( vrijwilligers) en als ze erg ziek zijn gaan ze naar het ziekenhuis.

 

Vraag: Hoelang blijft U burgemeester? In verband met samenvoeging

Stadskanaal en of Bellingwolde.

 • Samenwerking prima, maar van een fusie is geen sprake, de commissie van den Berg hecht erg aan zijn eigen. We werken wel samen met Stadskanaal en dat is erg prakties. De samenwerking met andere Burgemeesters gaat goed. We willen graag digitale loketten in b.v. in de Bolderbörg, via digitale verbinding kun je dan spreken met iemand op het gemeentehuis.

Vraag: Wat is de bestemming van de oude basisscholen? Dhr Klap zei dat ze er in november af zouden gaan, dat is dus nog niet zo, mensen in de buurt maken zich zorgen i.v.m. brandstichting.

 • Men is in onderhandeling met De Trans.

Vraag: heb vernomen dat de Clokeslach er af gaat, en dat daar kavels voor woningen komen.

 • Vooralsnog onbekend.

 Pauze!

 Rondvraag:

 Vraag: Hebben jullie inspraak bij Acantus?

·        Nee, regelt Acantus zelf, ze hebben wel nieuwe toewijzingen.
U kunt per compartiment inschrijven voor € 10,00 per jaar onder het motto wie het eerst komt wie het eerst maalt. Dit is goed voor eigen bewoners uit het dorp. Voor berichtgeving kijk in de Terapeler Courant.

Vraag: In de nieuwe grote woningen aan de Oostersingel komt een mevrouw alleen te wonen, de huizen zijn te groot, je kan de bovenwoning wel verhuren.

·        Dit waren koopwoningen voor starters maar ze zijn (€ 175.000) te duur en ook niet af daarom gaan ze nu verhuren.

·        De gemeente is wel bezig om meer inspraak te krijgen.

·        en er zijn tegenwoordig ook veel alleenstaanden.

Vraag: SSI komen met bladblazers en het zwerfvuil komt met de bladeren in het Veelerdiep.

·        Dat gebeurt op het park ook.

Vraag: Is er bij jullie al iets meer bekend over de afbraak van Vanety?

·        Nee, maar diegene die zou bouwen zit momenteel niet dik in het geld en bepaalde procedures blijken nog niet zijn afgerond.

Vraag: Is er over de oude Rabobank en het carillon al iets bekend?

·        Nee daar horen we niets meer van, dit is nu van Acantus of Dhr Henssens is eigenaar, ze zijn waarschijnlijk wel in onderhandeling.

Vraag: Kunnen jullie de burgers iets vertellen/vragen over sport, de verenigingen hebben het erg moeilijk. Kunnen/willen jullie een rol spelen in deze?

·        We kunnen er wel induiken maar onze sportman is René.

·        Het sportgebeuren gaat door maar draait veel om vrijwilligers. We zijn aan het kijken om klussen (grote schoonmaak e.d.) te regelen via de wethouder, door hier werkelozen voor in te zetten. Dat heeft even tijd nodig. Deze mogelijk komt er door het feit dat er bijna geen vrijwilligers meer zijn en dat het veelal ouderen zijn. Voor alle verenigingen zijn de vrijwilligers niet te missen.

Vraag: Als de Ver van Dorpsbelangen dit kan meenemen naar de gemeente om ondersteuning te vragen zodat de contributie zo laag mogelijk houden en zo toegankelijk te laten zijn voor iedereen.

Maar er zijn natuurlijk ook wel veel meer sportverenigingen bijkomen, vroeger gingen de naar voetbal en dames op gym.

Vraag: Hoe zit dat met de kleedkamers e.d. op het voetbalveld, komt dat nog dit jaar?

 • De kantine zijn we over in onderhandeling en de kleedkamers zijn op papier rond. De kleedkamers gaan we renoveren en er komen 2 nieuwe bij tegen de bosrand. Waar de entree nu is zou op de kop een nieuwe kantine komen, maar nu is de vraag kan voetbal en jeugd samen.

Vraag: Maken jullie de keuze of de Gemeente?

 • We hebben jongerenwerk gevraagd of die dit willen en zijn nog steeds in gesprek en overleg. Het trainingsveld word kunstgras en het hoofdveld blijft zo. Ook door afname van vrijwilligers moeten we kijken of we zowel de zaterdag en de zondag team houden, aan de contributie ligt het niet, die is niet zo hoog. En als je niet genoeg inkomen hebt kun je bij de gemeente aankloppen. We hebben straks een forumavond, er moet iets gebeuren zo gaat het niet goed. 

Vraag: Ik mis iets in het dorp, zoals in Sellingen Hakse Heksje.

 • Klopt, we zijn al druk aan het denken, hebben jullie suggesties horen wij het graag.
  Meerdere stemmen zeggen nu het hart van Westerwolde is wel wat.

Vorig jaar kregen we het verwijt dat men niets van de vereniging hoort. Nu is de website in de lucht, er word in het algemeen wel naar gekeken en de website moet ook nog groeien.

Vraag: Het lougblad van vroeger was echt Vlagtwedde, misschien moet dorpsbelangen 1 of 2 keer per jaar een A-viertje in de bus doen om dit meer bekend te maken en nieuwe leden te werven. En worden nieuwe bewoners ook actief benaderd?

 • Nee, niet echt huis aan huis, wel via infoboekje van de Gemeente.

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze een wel thuis.