Uitnodiging jaarvergadering 23 maart 2011

06-02-2011 23:29

 

Geachte leden van de Vereniging van Dorpsbelangen.

 

Een uitnodiging om net als vorige jaren met ons van gedachten te wisselen over dingen waar wij ons als vereniging mee bezig houden.

 

Na het officiële gedeelte geven we het woord aan:

Dhr L. Stockmann van Landschapsbeheer Groningen.

Hij presenteert het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling, die in het kader van het project Versterking leefbaarheid rand EHS Westerwolde tot stand is gekomen.

Van het project heeft hij een PowerPoint presentatie gemaakt aan de hand van de route. Routebeelden, projectwerkzaamheden (enkele) en natuurbeelden wisselen elkaar af.

Een interessante presentatie van onze prachtige omgeving.

 

Plaats vergadering: P.C. Rendering

Woensdag 23 maart a.s. aanvang 20.00 uur.

Agenda

  Algemene ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 2011.

 

 1. Opening voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Goedkeuren en vaststellen notulen.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Verslag penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Benoeming nieuw commissielid kascontrole, aftredend Dhr H. Vieregge.
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr J. Begeman.
  Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur van tevoren melden bij de secretaris. 
  Mevr H. Kuil 0599 313226
 9. Rondvraag.

 

Pauze

Dhr L. Stockmann met zijn presentatie van het leefbaarheidsommetje.