De gemeente Westerwolde heeft een woonvisie

De gemeente Westerwolde heeft een woonvisie

De gemeente Westerwolde heeft een woonvisie
opgesteld die het kader vormt voor de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van
de woningmarkt in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders wil
met de woonvisie inzetten op verduurzaming van de bestaande woningen om zo te
zorgen voor meer comfort, lagere energielasten en waardebehoud. Ook biedt de
visie de mogelijkheid om nieuwbouw toe te voegen aan de woningvoorraad.

Wethouder Bart Huizing: "Met de woonvisie werken we aan een
aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen die in Westerwolde woont of wil
wonen. We verwachten met deze koers de dynamiek en doorstroming in de
woningmarkt weer op gang te brengen."

Nieuwbouw

Door een gerichte strategie voor nieuwbouw op plekken waar dat
nodig is wil de gemeente ruimte maken voor goede woningbouwinitiatieven die een
toevoeging vormen op de bestaande voorraad. Hierbij wordt rekening gehouden met
de bevolkingsprognoses waaruit blijkt dat het aantal inwoners en huishoudens in
de gemeente krimpt.

Levensloopbestendig

De vraag naar levensloopbestendige woningen voor senioren neemt
toe in de gemeente Westerwolde. De komende vijf jaar wil de gemeente dit
begeleiden door aanpassingen in bestaande woningen mogelijk te maken en ook
door ruimte te geven voor nieuwbouwwoningen met meer comfort en lagere
energielasten. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen.

De woonvisie is opgesteld met medewerking van inwoners, andere
Oost-Groningse gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en de provincie
Groningen.

In maart wordt de woonvisie ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd.